TÜRKLER OLMADAN TARİH OLMAZ-1

Türkler, Heredot ve Tevrat’dan çok daha eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Türkler olmadan tarih bilimi düşünülemez. Joseph von Hammer-Purgstall

Merhaba sevgili okurlar,
Daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim gibi, Türk varlığından rahatsız olan ABD-Avrupa-Rusya ittifakının yarattığı yapay ve yalan tarihi aydınlatmak ve de gerçekleri ortaya koymak her Türk’ün görevidir.
İşte üç bölümlük bu yazı dizisinde de Türklerin tarihteki varlıklarına ışık tutacak şekilde, kurmuş olduğumuz devletler bazında geçmişe bir bakalım diyorum..
Ne dersiniz?
TÜRKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI :
Türkleri tarihte yok farz etmenin ana destek noktalarından birisi de beyaz ırktan olmadıklarını savunmaktır. Oysaki, bugünkü Türklerin ataları olan Ön Türkleri oluşturan unsurlardan biri olan “Beyaz ırk”, insanoğlunun Afrika’dan Asya’ya göç hareketine giriştiği MÖ 70.000’li yıllardan beri Asya’da var olmuştur.
∝ Bu ırk MÖ 40.000’li yıllarda ise genetik olarak diğer ırklardan ayrı nitelikler kazanmış ve Asya’ya yerleşmiştir.

∝ İşte atalarımız olan bu halka ÖN TÜRKLER (veya Proto Türkler veya Erken Türkler) diyoruz.
∝ Ön Türkler “Türk Sahası” diye adlandırabileceğimiz doğuda Bering Boğazı ve Japon Denizi’nden başlar; kuzeyde Sibirya, Kuzey Karadeniz Havzası, Karpatlar, Alpler, Orta Tuna Havzası, İtalya Yarımadası ve Balkanlar’ı kapsar; güneyde Kore Yarımadası, Moğolistan, Kuzey Tibet, İran yaylaları, Arap Yarımadası ve Anadolu’yu içine alan ve adına “Avrasya” denilen çok geniş bir coğrafyada gelişmiştir.
∝ Bu coğrafya Ön Türk atalarımızın doğduğu ve bilinmeyen zamanlarda sürekli olarak yaşadıkları yerlerdir. Atalarımız buradan fasılalarla ve çeşitli nedenlerle göç ederek Türk uygarlığını, kültürünü ve inancını dünyanın dört bir yanına taşımışlardır.
∝ Orta Asya, Ön Türklerin anayurdu kabul edilmektedir. Ancak bu kabulleniş Türklerin Anadolu ve Mezopotamya’daki varlıklarını tartışmalı hale getirebileceğinden, ben bazı bilim adamı/araştırmacıların ifadelerine katılarak “Orta Asya Türklerin atayurdu, Anadolu ise anayurdudur” diyorum.
∝ Bunun ispatını bize yapan da, Orta Asya’nın muhtelif bölgelerinde yapılan arkeolojik kazılardır. Bu kazılar sonucunda paleolitik çağlara kadar uzanan kültür katmanları da tespit edilmiş, özellikle sadece Türk kültüründe yer alan kurganlarda Türk ve insanlık tarihine ışık tutacak çok önemli eserler elde edilmiştir.
∝ Türk tarihi; doğuda Japon Denizi, batıda Orta ve Kuzeydoğu Avrupa, kuzeyde Sibirya ve güneyde Çin’den Hindistan’a ve oradan da Ortadoğu’ya kadar uzanan ve adına Avrasya denilen çok geniş bir coğrafyada gelişmiştir.
∝ Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından başlatılan Türk Tarih Tezi çalışmalarına göre; Orta Asya’da yaşamış ve beyaz ırka sahip insanlar, değişik çağlarda ve çeşitli göç dalgaları halinde dünyaya yayılmışlardır. Türklerin atası olan bu halklar, dünya uygarlıklarının önemli bir kısmını kurmuşlardır.
∝ Türk Tarih Tezi, belli bir ırkın üstünlüğünü savunmaz, göçler sonucu ırkların birbirine karıştığını anlatır. Bu teze göre MÖ 3.000 ile 1.200 yılları arasında Orta Asya’daki yurtlarını terk edip Akdeniz Havzasına yayılan brekisefal halklar, Türklerin atasıdır.
Uydurma tarihçilerin kabul ettirmeye çalıştığı şekilde Türkler dolikisefal değil, brekisefal bir ırktır.

∝ Aslında atalarımızın Orta Asya’dan göçü veya kitlesel hareketleri MÖ 3.000’lerden çok daha önce MÖ 7.000’lerde gerçekleşmiş, Türkler sadece Avrupa’da değil Mezopotamya, Çin, İran ve Anadolu’daki uygarlıkların da temellerini oluşturmuş, hatta bu uygarlıkları yaratmışlardır.
∝ ATATÜRK tarafından çalışmaları başlatılan ve O’nun ölümü ile birlikte çalışmalarına ve derslerine son verilen Güneş Dil Teorisi, Türkçenin dünya tarihindeki ilk dillerden biri olduğunu ve dünya dillerindeki birçok sözün de Türkçeden üretildiğini savunur.
∝ Bugün bir hayranlık uyandıran bu uygarlıkların dilleri günümüz Türk dilleri ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bugün Arapça ve Farsçanın önemli bir bölümü Sümerce ve Elamcadan kalan sözlerdir.
∝ Dünyadaki uygarlıkların temellerini Türklerin attığını ve birçoklarını da yarattığını; Sümer, Elam, Hatti, Etrüsk, Pleasg gibi halkların Ön Türk halkı olduklarını ve bu halkların kullandıkları dillerin Ön Türk dilleri olduğunu kanıtlayarak da ispat etmemiz mümkündür.
TÜRK UYGARLIĞINI YARATAN KÜLTÜR :
∝ Türk uygarlığını yaratan, Orta Asya’nın ve dünyanın en eski kültürü olan “Anav Kültürü”dür. Türkmenistan sınırları içindeki Köpet Dağı’nın eteğinde yer alan Anav bölgesinde ortaya çıkan kalıntılar bunu desteklemektedir.
∝ Türkler yaklaşık 10.000 yıl önce Türkmenistan’da tarım yapmaya başlamışlar, ilk şehirleri burada kurmuşlar, ilk resim yazısını ve tekerliği de burada bulmuşlardır.
∝ Bu dönem insanları tarım ve hayvancılıkla uğraşmış; seramik ve madenlerden süs eşyaları yapmış; kerpiç evlerde oturmuş, toprak ve bakırdan kaplar yapmış, kumaş dokumuş; koyun, keçi, sığır, deve, köpek gibi hayvanları beslemiş; güneşte kuruttukları tuğlalarla dört köşe evler yapmışlardır. Bu yönleri ile de yerleşik ve tarımcı bir kültüre sahiptirler.
∝ Anav, o çağdaki Ön Asya, Güney Asya ve Uzak Doğu’da ortaya çıkarılan uygarlıklar arasında ilk başlangıç merkezini oluşturmaktadır.
∝ Dolayısı ile Anav kazı verilerine göre Orta Asya’da buğday tarımın MÖ 8.000’lerde, hayvan evcilleştirilmesine ise MÖ 6.000’li yıllarda başlanmıştır. Bu nedenle de dünya üzerindeki yerleşik yaşamın ilk olarak Anav’da başladığı kanıtlanmıştır.

∝ Bu bölgede MÖ 14.000’den MS 300’lere kadar Türk Devletleri kurulmuştur. Bunlar önce Kimmerler, sonra da Sakalar (İskitler) ve Sarmatlardır.
∝ Göbekli Tepe’yi inşa eden Ön Türk kültürü burada Anav’da oluşmuş, Anav’dan Mezopotamya bölgesine taşınmış, tarihte var olan ve bugün varlıklarını sürdüren hemen tüm uygarlıkların ortaya çıkmasına temel teşkil etmiştir.
ORTA ASYA’DAN GÖÇÜN NEDENLERİ :
∝ Orta Asya’daki muazzam büyüklükte olan ve daha sonra 5’e bölünen içdeniz zaman içinde kuruyarak ortadan kalkmış ve yerlerinde Karakum, Sarıkum ve Taklamakan çölleri oluşmuştur. Bu kuruma ve çölleşme Ön Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde ana etkeni teşkil etmiştir.
∝ Bu şekilde Türkmenistan’dan kitleler halinde göç etmeye başlayan Türkler gittikleri yerlerde genellikle ırmak vadilerine yerleşmişler ve tarım yapabilmek için sulak alanları tercih etmişlerdir.
∝ Bugün bile gezdiğiniz tarihi/arkeolojik yerler eğer eskiden de olsa su kıyısındaki bölgeler ise, orada Türklerin yerleşmiş olması büyük olasılıktır. 

∝ Bu bölgeler; İran’da Karun ırmağı, Irak’ta Fırat ve Dicle ırmakları, Pakistan’da İndus ırmağı, Karadeniz’in kuzeyinde İdil ve Özi ırmakları, Çin’deki Sarı ırmak, Balkanlar’da Tuna ırmağı, İtalya’da Arno ve Tiber ırmakları, Anadolu’da Kızılırmak, Yeşilırmak ve Gediz gibi bölgelerdir.
∝ Bu nedenle Anav’da gelişen Ön Türk kültürü Avrupa’nın doğusu ve güneyine de yayılmış ve Ön Türkler Balkanlar, Batı Anadolu, İtayla, İspanya ve Güney Fransa’ya kadar gelişmiş uygarlıklarını taşımışlardır. Bu uygarlıklar Etrüsk, Pelasg, Trak, Makedon, Frig, Truva, Rae, Ligur, İber, Aquit gibi uygarlıklardır.
ÖN ASYA VE KÜÇÜK ASYA (ANADOLU)’DA KURULAN TÜRK UYGARLIKLARI :
∝ Türk uygarlıklarının adları tarih sahnesinde karşımıza farklı farklı şekillerde çıkmaktadır. Bunun nedeni, bir halkın kendisine bir isim verirken çağdaşı veya ardılı olan halklar tarafından farklı isim verilmesindendir. Dolayısı ile o halka ait belgelerde başka, diğer halklara ait belgelerde farklı isimlerle geçmektedir.
* Önemli olan yaşadıkları yer, zaman, komşuları, kültürleri, dilleri ve inançlarının uyuşuyor olmasıdır.
∝ Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Gök Tanrı Dini açısından büyük öneme sahip Sümer Uygarlığı’nı bu yazıyı müteakip ayrı bir yazı olarak ele almak istediğimden, bu yazı dizisinde Sümerler hakkında bilgi vermeyeceğim. ancak hemen arkasından o konu da gelecek 🙂 
HURRİLER (SUBARLAR) :
∝ Doğu Anadolu’daki Hurri Kültürü MÖ 8.000’li yıllara kadar gitmektedir. Bu anlamda Hurriler Anadolu’nun en eski sahiplerinden birisidir.
∝ Mardin (veya bazı araştırmacılara göre Urfa) merkez olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kuzey Mezopotamya’da Musul-Kerkük dolaylarında çok geniş bir bölgede yaşamışlardır. MÖ 1.250 yılına kadar Harran Ovası’nda varlıklarını sürdürmüşlerdir.
∝ Tevrat’da Hurrilerden “Hori” veya “Hiva” diye bahsedilmekte, Hurrilerle Hattilerin kardeş oldukları belirtilmektedir. Sümerler ise Hurrilere “Uri” adını vermişlerdir. Sümerce’de Uri, “erkek, insan” anlamına gelmektedir.
∝ Hurriler de Sümerler gibi, ayrı başbuğlar tarafından idare edilen küçük beylikler kurmuşlardır. Sümerlerden önce Ur medeniyetini ve Asur şehrini Hurriler kurmuşlardır.
∝ Sümer ve Subar iki kelime de “su insanları” anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı tarihçilere göre Hurriler (Subarlar) ile Sümerler aynı Ön Türk halkıdır.

∝ Ali Rıza ÖZDEMİR’e göre de bugün Kürt topluluğu olarak bilinen Zazalar da Hurrilerin torunlarıdır.
∝ Hurriler MÖ 1.800-1.600 arasında Ön Asya’da büyük roller oynamış, kuzey Mezopotamya, Halep ve kuzey Suriye’de hüküm sürmüşlerdir. Müteakiben Hurrilerin içinden Mittani adıyla yeni bir devlet çıkmıştır.
PELASGLAR :
∝ Pelasglar MÖ 3.000’li yıllarda Anadolu’dan Yunanistan’a geçerek bugünkü Avrupa medeniyetinin temellerini atan Türk halkıdır.
∝ Yunanlı tarihçilere göre de Pelasglar, Yunanistan’ın Yunanlılardan önceki halkıdır. Ayrıca Fransa ve İspanya arasında yaşayan Basklar da Pelasglardan gelmektedir.

∝ Yunanistan’da şimdiye kadar bulunan Pelasg yazıtlarına ait 120 adet tablet Kazım MİRŞAN tarafından okunmuş ve Pleasgların bir Ön Türk halkı oldukları ortaya çıkarılmıştır. Atina’nın duvar parçaları, Lemnos’taki yazıtlar da dayanağı güçlendirmektedir.
∝ Pelasgların Etrüskler ile aynı halk olması kuvvetle muhtemeldir.
ETRÜSKLER :
∝ İtalya’da Etrüsk Tarihi MÖ 1.300’lere kadar gitmektedir. Yaygın olarak Etrüsklerin MÖ 900’lü yıllarda Roma Uygarlığını kurdukları tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. MÖ 753-509 yılları arasında 244 yıl Roma tahtına çıkan kralların hepsi Etrüsktür. Asıl sorun Etrüsklerin kim olduğudur.
∝ Adile AYDA’ya göre; MÖ 2.000’lerde Orta Asya’dan Kafkasya yolu ile Anadolu’ya geçen Türkler, Batı Anadolu’da birkaç nesil yaşadıktan sonra deniz yolu ile İtalya’ya göç ettiler. Burada, daha önceden bu bölgeye yerleşen Sakalar ile karşılaştılar ve Sakalar ile birleşerek “TURSKALAR”ı oluşturdular. Turska adı zamanla “Etrüsk” şeklini aldı. Turskalar Türk’tür.
∝ Başka bir görüşe göre de Sakaların, bu bölgeye göç eden Troyalılar ile karışmasından doğan halka Etrüskler adı verilmektedir.
∝ Her iki halde de bölgeye gelen iki farklı Türk halkının karışımı ile yeni bir Türk halkı doğmuş ve Etrüskler adı verilen bu halk, Avrupa uygarlığının temellerini İtalya’da atmışlardır.
∝ Anav kültürüne sahip olan Ön Türkler, İtalya’ya da; devlet örgütü, mimari, hukuk, plastik sanatlar, yazı, bilim, kuyumculuk, astroloji ve din gibi bilgilerini ve kültürlerini de götürmüşlerdir. Roma uygarlığını ortaya çıkarak kültür bu Türk Kültürü olmuştur. Yoksa bu kültüre ve uygarlığa sahip olmayan bir halkın kısa zamanda Roma Uygarlığı’nı meydana getirmesi mümkün değildir.
∝ Ayrıca Etrüsklerin sahip olduğu alfabe daha sonra latin alfabesine dönüşmüştür.
∝ Etrüsklerin Türklüğüne örnek olarak; Roma’yı kuran Romus ve Romulus kardeşleri bir kurtun emzirerek büyüttüğü hakkındaki efsane, Etrüsk flamalarında görülen Çift Başı Kartal motifi, kırmızının kutsal renk olması, mezar taşlarındaki Hayat Ağacı motifi, Ateş Kültü ve Güneş Kültü’ne ait izler… verilebilir.
∝ Ve de bu kanıtlardan en güçlüsü Doç.Dr.Osman ÇATALOLUK’un “Türk’ün Genetik Yapısı” adlı kitabında belirttiği gibi; “Etrüsk mezarlarından alınan DNA örnekleri ile Türkiye’nin Ege Bölgesi insanlarından alınan DNA örnekleri arasındaki benzeşim oranının % 99,2 olduğunun Batılı Bilim insanları tarafından genetik bilimi sayesinde tespit edilmiş olmasıdır”.
Devam edeceğiz 🙂