TÜRKLER OLMADAN TARİH OLMAZ-2

Merhaba Sevgili Okurlarım,
Türklerin; kurdukları devletlerde meydana getirdikleri uygarlıklarını ve kültürlerini, Orta Asya’dan dünyaya yayılmaları sürecinde nerelere taşıdıkları konusundaki bilgilenmemize bu yazımda da devam ediyoruz.
ASLAR (ALANLAR) :
Aslar, MÖ 1.300’lü yıllarda Ege Bölgesi’ne gelerek Ödemiş-Tire dolaylarına yerleşen ve MÖ 680 yılında (madeni parayı ilk bulan) Lidya Devletini kuran Ön Türk halkıdır.
∝ Aslar aynı zamanda bir Ön Türk kolu olan Saka (veya İskit) toplumunun devamı olarak aynı kültürü yaşatmışlardır.
KARLAR (KARYALILAR):
∝ Karlar veya Karduklar veya Karluklar Orta Asya’dan gelerek önce Doğu Anadolu’ya daha sonra da MÖ 500’lerde Batı Anadolu’da Muğla yöresine yerleşen Ön Türk halkıdır. Lidyalılar ile akrabadırlar.
∝ Heredot Karyalıların, Milyalıların ve Lidyalıların kardeş olduklarını, bunların hepsinin As ülkesi içinde yer aldıklarını ve Ön Türk halkları olduklarını, kesinlikle Yunanlı olmadıklarını belirtmektedir.
∝ Karyalılarla ilgili bilgiler Homeros, Herodot ve Strabon gibi tarihçilerin belgelerinin yanında Tevrat’da ve Mısır hiyerogliflerinde de geçmektedir. Hitit belgelerinde bu halka “Hurriler” adı da verilmektedir.
MYSIALILAR (MİSYALAR) :
∝ Anadolu’da kuzeyde Marmara Denizi, güneyde Lidya ülkesi, doğuda Bithynia ve batıda Ege Denizi il çevrili bölgeye Antik Çağ’da MYSIA adı verilmiştir. Bu isim Lidya dilinde (Türkler için kutsal kabul edilen) “kayın ağacı” anlamına gelmektedir.
∝ Tevrat’da Mas şeklinde geçen ülkenin adı da Mysialıların da içinde bulunduğu Heredot’un da belirttiği AS ülkesidir.
LİKYALILAR (LUKKALAR) :
∝ Antalya ve Fethiye körfezi arasında kalan bölgeye “LYKIA” adı verilmiştir. Karyalılar’ın akrabaları olan Likyalılar MÖ 3.000’lerden itibaren bu bölgede yaşamışlardır.
LU veya LUU, Ön Türkçe’de pars veya kurt gibi yırtıcı hayvan anlamına gelen bir kelimedir. ∝ Likyalılar tanrıları Apollon Lykeios’a, bir kurt olduğuna inanarak tapmışlardır.
∝ 
Çatalhöyük’de MÖ 6.000’lerde yapıldığı tahmin edilen Leopard Tapınağı, Türkçe’de bu ismin bulunduğunun en eski kanıtlarındandır.
GALATLAR (KELTLER veya KELATLAR) :
∝ MÖ 2.000’li yıllarda Ren ve Tuna nehirleri arasına yerleşen Keltler, Tuç Çağı’nda İngiltere’ye ve MÖ 700’de Galya’ya ulaşmış, müteakiben MÖ 400’lerde İber Yarımadasına geçmişlerdir.
∝ MÖ 280 yılında Batı Anadolu’ya geri dönen Keltler, burada bir süre yaşadıktan sonra Orta Anadolu’ya geçmişler, Ankara, Çorum, Yozgat gibi şehirleri inşa etmişlerdir. Keltler veya Galat toplulukları Ön Türk İskitlerin kollarındandır.
∝ Kaşgarlı Mahmut eserinde; Hun neslinden gelen Uygurların torunlarından olan İskitlerin ve Keltlerin Hristiyanlık öncesinde Batı Avrupa’daki Galya ve Britanya’da bir örgütlenme oluşturduklarını, MÖ 300’lerde Batı Anadolu’ya geçtiklerini ve Saraya ve Kızılırmak arasındaki bölgelerde yaşadıklarını belirtmektedir.
HATTİLER :
∝ MÖ 3.000-1.700 yılları arasında Kızılırmak bölgesinde yaşayan Ön Türk halkıdır.
∝ Daha önce Orta Asya’dan Zağros dağlarını aşarak gelen Ön Hattiler diyebileceğimiz topluluklar Habur ve Fırat arasına yerleşen Hurriler’dir.

∝ Bu nedenle bazı bilim adamlarına göre Anadolu’da konuşulan en eski dili Hattice’dir. Hatti dili MÖ 1.200’lerde Hititlilerin dili olmuştur.
∝ Anav’dan getirdikleri madencilik, kuyum işleme, müzik, ilahiler, bayram kutlama gibi kültürlerini yaşayan Hattiler Alacahöyük, Hattuşaş, Alişar, Ahlatlıbel gibi bölgelerde prenslikler kurmuşlardır.
∝ Alacahöyük’de süs eşyası ve silah olarak demirin kullanılmış olması, o dönemlerde demirin, altından daha kıymetli olduğunu göstermektedir.

∝ Prof.Dr.Şemsettin GÜNALTAY’a göre Hattiler, Anadolu’da ismi bilinen en eski haktır. MÖ 3.000’lerde Anadolu’da Eski Tunç Çağı’nı kurmuşlardır. Tevrat’ta Hattilerden “Het” diye bahsedilmektedir. Anadolu’ya getirdikleri kültürden dolayı Sümer, Elam ve Subarlarla akraba oldukları anlaşılmaktadır.
GAŞGALAR (KASLAR) :
∝ MÖ 1.700’lü yıllarda tarih sahnesinde görülmeye başlayan Gaşgalar hakkında iki ayrı tespit vardır:
* Gaşgalar Zağros dağlarını aşarak Mezopotamya’ya gelerek Suriye ve çevresine yerleşmişlerdir. Daha sonra bu bölgeleri Asurluların işgal etmesi üzerine MÖ 3.500 yıllarında Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Kafkasya bölgelerine göç etmişlerdir.
* Gaşgalar MÖ 1.7000’lerde Zağros dağlarını aşarak Mezopotamya’ya inerken, bir kısmı da Anadolu’nun Karadeniz bölgesine yayılmıştır.
∝ Gerçek olan şudur ki, Gaşgalar çok iyi ata binen cesur savaşçılar olarak bir Ön Türk halkıdır. Çağdaşları Hitit İmparatorluğu’na ait olan belgelerde Gaşka/Kaska ülkesi “Erken Türk Hurrilerin Devleti” olarak geçmektedir.
∝ Halen İran’da Zağros dağlarının eteklerinde yaşayan ve kendilerine “Kaşkaylar” denilen 2.5 milyon insan, Gaşgaların günümüze ulaşan torunlarıdır.

TRUVALILAR :
∝ Troya veya Truva Kaz Dağı (İda Dağı) eteklerinde Çanakkale il sınırları içinde yer alan ve Truva savaşının gerçekleştiği antik kenttir.
∝ Osman ÇATALOLUK’a göre “Truvalıların başı sıkışınca Kafkasya’da genetik akrabaları olan Sarmatlar, Turskalar ve Amazonlar yardımlarına koşmuştur.”
∝ Avrupalı tarihçilere göre; Troyalılar Avrupa’ya geldiklerinde veya Truva tahrip edildikten sonra ikiye ayrılmışlardır; bir grup Hektor’un oğlu olan Francon’u takip etmiş ve bu koldan Franklar denilen halk oluşmuş, diğer grup ise Priamos’un torunu Turkos (Turchot)’un izinden giderek Türklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Troya’dan kaçan ve Turkos’u takip eden grup, İtalya’ya giderek Etrüskler adında bir devlet kurmuşlardır. Avrupa uygarlığının temelini atanlar da Etrüsklerdir.
∝ Başka bir görüşe göre de, Mezopotamya bölgesinde büyük ve yüksek bir uygarlık kuran Sümerler, Samilerin (Akadların) saldırıları sonucu bu bölgeyi terk ederek MÖ 3.000’lerde Çanakkale ve Ege adalarına yerleşmişlerdir. Bundan sonra da Batı’ya doğru istila akınlarına başlamışlardır.
∝ Truva kazılarını yöneten Prof.Manfred KOFMANN ise “Troya Rüzgarı” adlı eserinde Troya antik Yunan kültürüne değil eski Anadolu kültürüne aittir. Troyalılar ölülerini yakarlar. Ölülerini küp şeklindeki mezarlara koyarlar. Erken-Türklerde ateş Kültü gereği Bey’in ateşe verilen bedeninin külleri toprak kaplarda saklanırdı” diyerek bu halkın Türk olduğunu net olarak ortaya koymuştur.
∝ Sabahattin EYÜPOĞLU’nun “Mavi ve Kara” adlı eserinde belirttiği gibi; Truva savaşından 3.000 yıl sonra Mustafa Kemal’in, Yunan ordusunu Dumlupınar’a yendikten sonra “Hektor’un öcünü şimdi aldık” demesi çok manidardır.
URARTULAR :
∝ Hurriler bölgede hakimiyetlerini kaybedince onların yerine MÖ 1.300’lü yıllarda Traskafkasya, Kuzeybatı İran ve Urfa çevresini içine alacak şekilde Urartu Krallığı kurulmuş ve varlığını 300 yıl devam ettirmiştir. Asurlular Van Gölünün kuzeyine “Urartu” adını vermişlerdir.
∝ Urar sözü de kavim anlamını taşıyan “ar” damgasını taşımaktadır ve Tokhar, Kangar, Kaçar, Avşar, Kabar gibi yüzlerce Türk oymağından biridir.
LİDYALILAR (LİDLER) :
∝ Gediz ve Küçük Menderes bölgelrinde MÖ 687 yılında bir devlet kurmuşlardır.Lidyalılar güneydeki Karyalılar ile kuzeydeki Mysialılar ile akrabadırlar.
∝ Heredot “Etrüskler, İtalya’ya Anadolu’dan gelen Lidyalılar idi.
MÖ 5’inci yüzyılda Karlar, Lidyalılar ve Misyalılar kardeş uluslar idi demektedir.
∝ Antik dönemim Romalı yazarları da Etrüsklerden söz ederken “Lidyalı” ön adını kullanmışlardır. Bildiğiniz gibi ekonomide madeni parayı ilk icat eden ve ekonomide kullananlar Lidyalılardır.
∝ 
Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür; ya Lidyalılar ile Etrüskler arkabadır veya Lisyalılar iile Etrüskler aynı toplumdur.
∝ Bunlardan hangisi doğru olursa olsun ortaya çıkan gerçek şudur ki, Batı Anadolu’da yaşayarak İtalya’ya geçen ve Avrupa Uygarlığın’nın temelini atan halk Türklerdir.
∝ 
Etrüsklerle başka bir yazıda ve daha geniş bilgilerle yeniden karşılaşacağız.
FRİGYALILAR :

∝ Frigya; Sakarya havzası ile önce Lidya ve Mysia daha sonra da Truva olarak adlandırılan bölgeyi içine alır. Frig ise Anadolu’nun batısı ve kuzeybatısında yaşayan halka verilen genel bir addır. Tevrat’ta Meşek, Asur kayırlarında Müşki olarak geçerler.
∝ Friglerin Eti’lerle birlikte Anadolu’ya gelen bir Türk kavmi olduğu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek Traklarla karıştıkları, Traklar’ın MÖ 3.000’lerde Truva şehrini kurdukları ve Frig isminin de bu toplum içindeki hakim kavimin isminin olduğu düşünülmektedir.
∝ Boğazköy ve Alişar kazılarında elde edilen Hattiler’e ait eşya ve seramikler ile Friglere ait olan Gordion ve Midas yörelerinde yapılan kazılarda ele geçen keramikler birbirinin aynısıdır.
∝ Frig Devleti Hatti Devletinin yıkılması üzerine kurulmuş ve Ege Denizinden Fırat havzasına, kuzeyde Turhal-Zile bölgesine kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.

∝ Friglerin bizlere en büyük mirası Ana Tanrıça Kıbele Kültü olmuştur.
AMAZONLAR :
∝ Homores, Heredot, Strabon gibi tarihçilere göre; Karadeniz-Sinop-Batum bölgesinde birçok kavim yaşamış, Samsun bölgesinde yaşayan yerli halka “Gaşka’lar” adı verilmiş, Hitit, Frig ve İskitleri takiben bu bölgeye Kimmerler hakim olmuşlardır.
∝ Kimmerlerin veya İskitlerin (ki bunların da Türk toplulukları olduğu kanıtlanmıştır) kadınlarından oluşan topluluğa da “Amazonlar” denmiştir ve Terme bölgesinde yaşamışlardır.

∝ Amazon “kadın savaşçı” ve A-mazos “göğüssüz” demektir.
∝ Hipokrat şöyle demektedir; “İskit kızları çok iyi ata biner, savaşır, avlanır ve ok-yay kullanırlar. Üç düşman askeri kullanmadan evlenmezler. Evlendikten sonra ata binmez, silah kullanmazlar. Kadınların sağ memesi yoktur. Çünkü daha küçük çocukken sağ göğüsleri dağlanır, sağ meme büyümez ve bedenin tüm gücü sağ kola ve omuza gider” demektedir. Bu belki de rahat yay kullanıp ok atmak için de geliştirilmiş bir yöntem olabilir.

∝ Heredot ise “Amazonlar Ege adaları, Libya ve Yunanistan’a kadar ilerlemişlerdir. Efes’i zapt eden Amazon kraliçesinin adı “Smyrna” dır”. Bilindiği gibi Yunanlılar İzmir’e Smyrna demektedir.
∝ Bir başka görüşe göre de Amazonlar Yunanlılarla yaptıkları savaşta yenilmiş ve gemilerle götürülürken gemileri ele geçirip Kırım’a çıkmış ve buradaki İskitlerle evlenerek kaynaşmışlardır. Doğan çocuklardan “Sarmatlar” adlı kavim oluşmuştur.
∝ Araştırmacı Jeannie KIMBALL DAVIS tarafından; Karadeniz’de bir kurganda bulunan Amazon kadınına ait DNA ile, Kazakistan’daki kadınların DNA uyumunun % 99,9 olduğu tespit edilmiştir. Yani 2.500 yıllık bir akrabalık söz konusudur.
Devam edeceğiz 🙂