ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR, NE DEĞİLDİR ?

Endüstri 4.0 son dönemde sıkça kullanılan tabirler arasında yer alıyor.

Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 ne anlama gelmektedir, prensipleri ve ana bileşenleri nelerdir? 

TARİHSEL GELİŞİM :

Endüstri 1.0 (1.Sanayi Devrimi) : Üretimin makineleşmesi ve elde edilen ürünlerin demiryolu ağları ile tüketim merkezlerine taşınması olarak tanımlanabilen Endüstri 1.0 su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. 

Endüstri 2.0 (2.Sanayi Devrimi) : Üretimin makineleşerek seri üretime geçilmesi ve elde edilen ürünlerin demiryolu yanı sıra karayolu ağları ile tüketim merkezlerine taşınması olarak ifade edilen devrim kapsamında elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. 

Endüstri 3.0 (3.Sanayi Devrimi)’ı ise üretimde insan emeğinin en aza indirilmesi ve üretimin otomasyonu şeklinde ifade edebiliriz. Bu dönemde dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve Bilgi Teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi.

Bu sürecin devamında, 21. Yüzyılda, otomatik makineler ve sanal ortamlar ile seri üretime, otomatik üretime ve diğer üretim modellerine Endüstri 4.0 gücü eklendi. 

Endüstri 4.04. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanılmıştır. Ekim 2012 yılında Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann bir Çalışma Grubu oluşturmuşlar ve hazırladıkları “4. Sanayi Devrimi Öneri Dosyası”nı Alman Federal Hükümeti’ne sunmuşlardır. 08 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı’nda bu rapor uygulanmaya başlanmıştır.

 ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR ? :

Endüstri 4.0 genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktardaki bilgi yığınını veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha birçok yeniliklerle incelenebilir.

Endüstri 4.0, Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. 

Endüstri 4.0 genel olarak üç yapıdan oluşmaktadır;

1. Nesnelerin İnterneti

2. Hizmetlerin İnterneti

3. Siber-Fiziksel Sistemler

Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar.

Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.

 4’NCÜ SANAYİ DEVRİMİNİN ANA BİLEŞENLERİ : 

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Ana bileşenleri ise;

Yeni Nesil Yazılım ve Donanım : Bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir.

Cihaz Tabanlı İnternet : Yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de denilebilir.

Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek ‘akıllı fabrikalar’ demektir.

ENDÜSTRİ 4.0’IN PRENSİPLERİ:

Endüstri 4.0, altı prensibe dayanmaktadır.

1. Karşılıklı Çalışabilirlik:Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir.

2. Sanallaştırma:Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.

3. Özerk Yönetim:Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.

4. Gerçek-Zamanlı Yeteneği:Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar.

5. Hizmet Oryantasyonu:Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.

6. Modülerlik:Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlar.

Buraya kadar genel hatları ile açıklamaya çalıştığım Endüstri 4.0’ın olumlu ve olumsuz yönleri ile bunların Türkiye’ye etkilerini ve Türkiye’nin bu sanayi devrimini kaçırmaması için neler yapması gerektiğini  Endüstri 4.0 ve Türkiye konulu yazımda okuyabilirsiniz.